KZA Express 13/2015 - page 9

KZA
EXPRESS
09
raport
niższych kosztachwodniesieniu do trans-
portu drogowego,
bariera zmiany szerokości toru na
wschodniej granicy Polski, przy braku
takiej przeszkody ze strony transportu
samochodowego,
po przeprowadzonych w ostatnich la-
tach inwestycjach, preferencyjnewarunki
infrastrukturalne portów morskich dla
przeładunków z morza na drogi,
rozwój portów pod względem intermo-
dalności, umożliwiający obsługę coraz
większych kontenerowców oraz popra-
węwykorzystania transportu kolejowego
w przewozie kontenerów.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowa-
nia, można by dojść do wniosku, iż tworzenie
łańcuchów logistycznych z udziałem kolei
wnaszym kraju niema świetlanej przyszłości.
Taką ocenę umacnia fakt, iż transport drogo-
wy, na którym opiera swój model łańcucha
dostaw większość współczesnych przed-
siębiorstw logistycznych w naszym kraju,
posiada naturalne zalety, między innymi
w postaci elastyczności w miejscu dostawy
czy też znacznie większej dostępności do
zmodernizowanej infrastruktury. W minio-
nym okresie zapominano o infrastrukturze
kolejowej, której stan pogarszał się z roku
na rok. Inwestycje modernizacyjne i odtwo-
rzeniowe na dużą skalę trwają dopiero od
trzech, czterech lat i są dedykowane przede
wszystkim liniom służącym do przewozów
pasażerskich. Dlatego też sytuacja towaro-
wych przewozów kolejowych może wydać
się trudniejsza. W dłuższej perspektywie
nie należy jednak popadać w zbyt duży
pesymizm. Świadomość ekologiczna spo-
łeczeństwa w Unii Europejskiej jest coraz
silniej rozwinięta, a poziom ochrony środo-
wiska coraz wyższy, dlatego można sądzić, iż
w najbliższym czasie rozsądek weźmie górę
nad interesami wąskich grup społecznych
czy biznesowych, co przyczyni się do bar-
dziej zdecydowanego wdrażania rozwiązań
sprzyjających przeniesieniu ładunków na
proekologiczne koleje, wprowadzając tym
samym politykę zrównoważonego rozwoju.
Należy też domniemywać, iż przy dużej
promocji transportu kolejowego (dobrym
przykładem są tutaj kraje skandynawskie
oraz Niemcy) przez poszczególne państwa
członkowskieUnii Europejskiej, społeczeństwo
w większym stopniu dostrzegać będzie nie
tylko proekologiczne zalety tej gałęzi transpor-
towej, ale również inne korzyści wodniesieniu
do transportu drogowego, m.in. takie jak:
tańsze przewozy dużych ilości ładunków
na długich trasach,
mniejsze zużycie energii oraz niższa pra-
cochłonność,
mniejsze zajęcie terenu dla przewiezienia
określonej partii ładunku (ma to znacze-
nie przy bardzo dużych potokach),
mniejsza podatność na wypadki i uszko-
dzenia ładunków,
mniejszy wpływ uwarunkowań pogo-
dowych zarówno na sam proces trans-
portowy, jak też przewożone ładunki,
większa płynność i bezpieczeństwo pro-
wadzenia ruchu.
Istotnym elementem polityki Unii Europej-
skiej jest dążenie do zmniejszenia energo-
chłonności transportu, co powinno znaleźć
odzwierciedlenie w polityce transportowej
naszego państwa. Jedną z zasad ma być
wspieranie energooszczędnych i mniej
obciążających środowisko gałęzi i form
transportu. W porównaniu z transportem
drogowym, kolej w sposób naturalny jest
mniej energochłonna. Wpływ na to mają
następujące czynniki:
mniejsze opory ruchu spowodowane
niskimi oporami toczenia koła po szynie,
podczas jazdy pociągu opory aerodyna-
miczne czołowego i końcowegowagonu
rozkładają się na dużą liczbę wagonów,
w wyniku czego współczynnik tarcia
(mechaniczny i aerodynamiczny) jest
około 4 razy mniejszy niż w transporcie
samochodowym,
w odróżnieniu od innych środków trans-
portu, tabor kolejowy jeździ po ściśle
wytyczonych szlakach, określonych
przez tor, co przy właściwym stanie in-
frastruktury pozwala uniknąć nieprze-
widzianych postojów lub zmniejszenia
prędkości jazdy,
przy trakcji elektrycznej istnieje moż-
liwość odzysku energii w procesie ha-
mowania.
28marca 2011 roku Komisja Europejska opu-
blikowała Białą Księgę zatytułowaną „Plan
utworzenia jednolitego europejskiego ob-
szaru transportu – dążenie do osiągnięcia
konkurencyjnego i zasobooszczędnego
systemu transportu”, wyznaczającą cele
strategiczne aż do 2050 roku. Strategia ta
zakłada przeniesienie pracy przewozowej
z transportu samochodowego do przyja-
znych środowisku gałęzi transportu, w tym
transportu kolejowego. Działania te zmie-
rzają do zmniejszenia emisji szkodliwych
substancji do środowiska. Zrównoważony
system transportowy jest mechanizmem
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...68
Powered by FlippingBook