KZA Express 13/2015 - page 8

WYKRES 1.
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ZARZĄDCÓW
WG DŁUGOŚCI
EKSPLOATOWANYCH TORÓW KOLEJOWYCH, STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R.
KZA
EXPRESS
08
raport
Źródło: UTK –„Ocena funkcjonowania transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2013 r.”(podane wartości zostały zaokrąglone do 2. miejsca po przecinku).
zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy,
a także utrzymania niezbędnego w tym celu
majątku zarządcy infrastruktury. Do budowli
takich należy zakwalifikować również kole-
jową infrastrukturę usługową, zapewniającą
dostęp do urządzeń związanych z obsługą
pociągów, w tym terminale intermodalne
i konwencjonalne. Inwestycjew infrastrukturę
transportową mają pozytywny wpływ na
wzrost gospodarczy, pozwalają na stworze-
nie dobrobytu i miejsc pracy, rozwój handlu,
dostępności geograficznej i mobilności oby-
wateli. Wyboru formy obsługi transportowej
należy dokonywać w sposób maksymalizu-
jący pozytywny wpływ na wzrost gospodar-
czy i minimalizujący negatywne skutki dla
środowiska
1
.
Jednym z kluczowych elementów umożli-
wiających organizowanie efektywnych łań-
cuchów dostaw z udziałem poszczególnych
gałęzi transportowych jest odpowiednio
dostosowana infrastruktura logistyczna,
w tym transportowa, zarówno liniowa, jak
i punktowa, z towarzyszącymi jej uwarun-
kowaniami. Obserwując uwarunkowania
infrastrukturalne poszczególnych gałęzi
transportowych w naszym kraju, możemy
zauważyć następujące czynniki kształtujące
obraz łańcuchów dostaw:
miażdżąca przewaga transportu dro-
gowego nad transportem kolejowym
pod względem warunków dostępu do
nowoczesnej infrastruktury liniowej
i punktowej,
dynamiczny rozwój dużych monotran-
sportowych skupisk nowoczesnych ma-
gazynów czy też centrów logistycznych
(bez dostępu do torów),
zła jakość infrastruktury torowej przy
coraz lepszym stanie i parametrach in-
frastruktury drogowej,
większe tempo rozwoju sieci dróg i po-
prawy ich jakości w porównaniu do sy-
tuacji infrastruktury torowej,
duże nakłady, przy wykorzystaniu środ-
ków pomocowych UE, przeznaczone
na inwestycje w infrastrukturę drogową
przez ostatnie kilkanaście lat, przy bra-
ku odpowiednich środków na bieżące
utrzymanie infrastruktury kolejowej,
niewykorzystany potencjał przewozowy
infrastruktury torowej w Polsce przy nad-
miernym obciążeniu dróg kołowych,
sukcesywne„obumieranie”niewykorzy-
stanej infrastruktury torowej – malejące
przewozy, brak inwestycji modernizacyj-
nych, rosnące utrudnienia w obsłudze
ruchu, a w ostatecznym rozrachunku
– likwidacja wielu odcinków torów,
wysokie koszty dostępu do liniowej in-
frastruktury kolejowej przy wielokrotnie
Jednym z kluczo-
wych elementów
umożliwiających orga-
nizowanie efektywnych
łańcuchów dostaw
z udziałem poszczególnych
gałęzi transportowych jest
odpowiednio dostosowana
infrastruktura logistyczna,
w tym transportowa, zarów-
no liniowa, jak i punktowa,
z towarzyszącymi jej uwa-
runkowaniami.
3,14%
Koleje wąskotorowe
0,19%
WKD
1,97%
PKP LHS
0,16%
PKP SKM
0,01%
UBB Polska
0,87%
KB Kotlarnia
92,69%
PKP PLK
0,22%
Jastrzębska Spółka
Kolejowa
0,35%
Infra Silesia
0,21%
CTK Maczki
0,20%
PMT Linie Kolejowe
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...68
Powered by FlippingBook